Jakie warunki trzeba spełnić aby zostać Kwalifikowanym Pracownikiem Ochrony?

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ukończyła 21 lat;

3) ukończyła co najmniej gimnazjum;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Gdzie złożyć wniosek?

Osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej składa wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji. Poniżej zamieszczamy adresy WPA.

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ul. Bema 4, 15-369 Białystok

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

WPA Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku ul. Harfowa 60 (Złota Karczma) 80-298 Gdańsk

WPA Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ul. Śniadeckich 14, 25- 366 Kielce

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie os. Zgody 10, 31-950 Kraków

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ul. Pstrowskiego 3, blok 4, 10-049 Olsztyn

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań

WPA znajduje się na terenie obiektów Oddziałów Prewencji Policji w Zaczerniu, w budynku D Rzeszów

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

WPA Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

WPA Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 50-040 Wrocław, ul. Podwale 31/33

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

1.wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

2.dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (oryginał do wglądu),

3.świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej,

4.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5.oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz nie toczącym się przeciwko wnioskodawcy postępowaniu karnym o takie przestępstwo,

6.nienaganna opinia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji wydaną w formie postanowienia, a w przypadku opinii dotyczącej obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw, w formie przyjętej w tym państwie,

7.orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadaną zdolność fizyczną do wykonywania zadań,

8.orzeczenie psychologiczne stwierdzające posiadaną zdolność psychiczną do wykonywania zadań,

9.dokument potwierdzający posiadane przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,

10.pozytywna decyzja w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *