Legitymacja pracownika ochrony – przepisy, obowiązki, uprawnienia, wzór

Czytając Ustawę o Ochronie Osób i Mienia znajdujemy odsyłacz do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. regulującego przepisy dotyczące legitymacji pracownika ochrony. W tym artykule przybliżę najważniejsze zagadnienia dotyczące legitymacji pracownika ochrony.

Rozporządzenie określa:

 • wzory legitymacji
 • tryb i warunki wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji
 • sposób prowadzenia ewidencji wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji

Rozróżniamy trzy rodzaje legitymacji:

 • legitymacja pracownika ochrony fizycznej
 • legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

Legitymacje na awersie różnią się tylko tytułem zawodowym. Pozostałe informacje jakie znajdziemy na każdej z legitymacji to:

 • zdjęcie pracownika
 • numer legitymacji
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • dane firmy
 • pieczęć podmiotu wystawiającego dokument
 • data i miejsce wydania, imię i nazwisko oraz podpis wystawiającego legitymacje

Rewersy legitymacji różnią się od siebie znacząco. Na każdej z nich widnieje POUCZENIE wskazujące uprawnienia posiadacza danej legitymacji.

Legitymacja Pracownika Ochrony Fizycznej
Legitymacja Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej
Legitymacja Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego

Utrata, wymiana, zwrot legitymacji

W przypadku utraty przez pracownika którejkolwiek z legitymacji należy to bezzwłocznie zgłosić pracodawcy, który jest zobowiązany wystawić nową.

Legitymacja podlega wymianie w przypadku, gdy zmianie uległy:

 • imię lub nazwisko pracownika ochrony;
 • wizerunek twarzy pracownika ochrony;
 • oznaczenie przedsiębiorcy wydającego legitymację, w tym jego firma, siedziba i adres, numer telefonu lub numer koncesji.

Pracownik zwraca legitymacje w przypadku:

 • rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez przedsiębiorcę z pracownikiem ochrony;
 • udzielenia pracownikowi ochrony urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż 2 miesiące lub urlopu wychowawczego;
 • skreślenia pracownika ochrony z listy, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub w art. 27 ust. 1 ustawy.

Ewidencja legitymacji

Ewidencja legitymacji jest prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Ewidencję legitymacji przechowuje się przez okres 5 lat liczony od dnia zakończenia działalności przedsiębiorcy.

Pracodawca prowadzi ewidencje legitymacji:

 • wydanych
 • wymienionych
 • zwróconych

W ewidencji legitymacji zamieszcza się informacje dotyczące:

1) numeru legitymacji;

2) rodzaju wydanej legitymacji;

3) imienia i nazwiska pracownika ochrony;

4) numeru i daty wpisu na listę, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1 ustawy;

5) numeru pozycji, pod którą wpisano dane pracownika ochrony w prowadzonym przez przedsiębiorcę wykazie zatrudnionych pracowników ochrony;

6) daty wystawienia legitymacji;

7) daty wydania legitymacji;

8) daty zwrotu legitymacji;

9) utraty przez pracownika ochrony legitymacji ze wskazaniem okoliczności, w których utrata legitymacji nastąpiła i czasu jej utraty;

10) daty zniszczenia zwróconej legitymacji.

Zniszczenie zwróconych legitymacji przedsiębiorca dokumentuje w formie oddzielnego protokołu, który dołącza się do ewidencji legitymacji.

Pracownik ochrony podczas wykonywania pracy powinien posiadać legitymację przy sobie. Legitymacja pracownika ochrony świadczy o jego uprawnieniach do pracy oraz jest niezbędna podczas podejmowania działań służbowych takich jak ustalenie uprawnień do przebywania w chronionym obiekcie.

Pamiętajmy, że legitymacja to również podstawa prawna dzięki której wykonujemy naszą pracę, zawsze możemy się powołać na Ustawę o Ochronie Osób i Mienia oraz przedstawić uprawnienia wypisane na odwrocie naszej legitymacji.

Close Menu